Het belang van sensorische integratie en aanraking bij autisme

Het belang van sensorische integratie bij autisme heeft alles te maken met het vitale belang van aanraking voor mensen. Als we niet aangeraakt kunnen worden, kunnen we geen deel uitmaken van de wereld

 

Wat en waarom van sensorische integratie

In ieder boek over autisme worden de contactproblemen en de sociale problemen als eerste naar voren gehaald. Dat is logisch: daar heeft de buitenwereld het meeste last van, dus dat wordt het ergst gevonden. Continue reading “Het belang van sensorische integratie en aanraking bij autisme”

Een holistische kijk op fixaties en preoccupaties bij autisme

In de omgang met preoccupaties is het belangrijk dat je het proces laat stromen. Het heeft te maken met het levensdoel van mensen met ASS.

 

Autisme wordt gekenmerkt door blokkades

Autisme  gaat gepaard met blokkades in de ontwikkeling. In normale situaties ontwikkelt een kind zich volgens een redelijk vast patroon volgens een bepaalde curve. Verschillende stappen vallen samen met een bepaalde kalenderleeftijd. Bij autisme is deze ontwikkeling verstoord. Continue reading “Een holistische kijk op fixaties en preoccupaties bij autisme”

Autisme bekeken vanuit een spiritueel perspectief

Autisme bekeken vanuit een spiritueel perspectief

Dit artikel is eerder verschenen op online magazine www.nieuwewtijdskind.com

Ik streef naar een mentaliteitsverandering ten aanzien van autisme. Autisme wordt bestempeld als een ‘psychische stoornis’ met diagnostische criteria in de DSM-V, een behandeltraject en sociale voorzieningen voor de mensen ‘op het spectrum’.  Aan autisme hangt een negatief stigma: we zien het als een ‘menselijkheidsdefect’. Continue reading “Autisme bekeken vanuit een spiritueel perspectief”

Anders kijken naar autisme

We zien vaak niet wie mensen met autisme echt zijn. We zijn vaak geneigd om alleen hun afwijkende gedrag en stereotypen waar te nemen. Zo staan we niet open voor de diepere boodschap van autisme en het moois wat deze mensen komen brengen We doen zo niet alleen mensen met autisme, maar ook onszelf tekort. Anders kijken naar autisme is een uniek en positief alternatief voor het gangbare denken in beperkingen.

Toen ik in 2004 na een woelige periode de diagnose ‘syndroom van Asperger’ kreeg, ben ik alles gaan lezen wat ik te pakken kon krijgen over het onderwerp. Volgens de meeste boeken leed ik aan een contactstoornis, maar dat was niet hoe ik me voelde. Mijn werkelijke handicap was mijn enorme gevoeligheid. Juist dat onderwerp werd in de gangbare literatuur over autisme slechts terloops benoemd.

kaftboek

Autisme is niet wat het lijkt

Ik merkte dat mensen zonder autisme aannames over autisme hadden die weinig te maken hadden met hoe ik en andere mensen met autisme in elkaar zaten. Ik merkte dat er een kloof zit tussen hoe autisme echt is en hoe we het waarnemen en hoe de wetenschap autisme beschreven heeft. Mijn persoonlijke visie op autisme is dat het een conditie van extreme hoogsensitiviteit is met een grote energetische ontvankelijkheid. Hierdoor wordt het lastig om te aarden op aarde. Autisme is voor mij in de eerste plaats een aardingsstoornis in plaats van een contactstoornis. Door te gaan aarden, kan het functioneren van mensen met autisme worden verbeterd.

Anders kijken naar autisme

Het boek behandelt onder meer de specifieke vorm van hoogsensitiviteit die bij autisme hoort plus handvatten om ermee om te gaan. Verder bevat het een verkenning over multidimensionaliteit, oftewel leven in meerdere dimensies tegelijk en welke gevolgen dat heeft voor je functioneren. Verder wordt een alternatieve manier van contact maken met mensen op het autismespectrum behandeld. Er is speciale aandacht voor overprikkeling, één van de meest onderbelichte problemen van mensen met autisme. Verder is er een apart hoofdstuk gewijd aan autisme bij vrouwen en in het verlengde daarvan, relationele en seksuele aspecten die een rol kunnen spelen bij autisme. Het boek biedt zo een kader voor omgaan met alle kanten van mens-zijn bij autisme, in plaats van slechts de ‘geijkte’ problemen zoals prikkelverwerking, planning en communiceren. Het is daarbij de bedoeling om bepaalde onderwerpen uit de taboesfeer te halen, zoals niet gender-stereotype gedrag en manieren van omgaan met je seksualiteit. Het zijn juist deze onderwerpen die zo nauw verbonden zijn met onze identiteit en gronding als mens en die zo weinig aandacht krijgen in de gangbare omgang met autisme. Tot slot wordt met de kennis die is opgedaan in het boek, teruggekeken naar de kenmerkende gedragingen en eigenschappen die bij autisme horen. Er hoeft eigenlijk niets te veranderen. We hoeven alleen maar anders te gaan kijken naar wat er is en een helpende hand te bieden. Zodat iedereen comfortabel kan zijn met zijn manier van zijn.

Wie ben ik?

Ik ben 36 jaar en ervaringsdeskundige op het gebied van autisme.

Al vanaf mijn kindertijd wist ik dat ik ‘anders’ was.  Ik deed anders dan de andere kinderen. Ik had genoeg aan mijn eigen gezelschap. Ik was erg gericht op één ding en wilde daar niet van loskomen. Ik voelde me niet prettig in het gezelschap van andere mensen. Ik was in de klas een buitenbeentje.

Op de middelbare school werd ik gepest. Ik besloot dat ik geen behoefte had aan het gezelschap van mijn klasgenoten en deed mijn eigen ding. Ik had aparte interesses. Ik handwerkte, ik spon wol, ik bakte brood en maakte jam. Ik speelde en luisterde folkmuziek. Ook in mijn studie bleef ik een eenling. Ik ben redelijk succesvol op eigen kracht door het leven gegaan, totdat ik begon in mijn eerste baan. Daar ging ik onderuit.

Ik kwam bij de GGZ terecht en daar rolde de diagnose ‘Asperger autisme’ eruit. Het was zowel een schok als een opluchting. Er viel veel op zijn plek. Ik begreep waarom ik niet van het gezelschap van andere mensen hield en dat slecht kon verdragen. Ik begreep waarom ik zo’n moeite had met prikkels, waarom mensen me soms ‘bot’ vonden en waarom ik me zo slecht kon concentreren in een drukke ruimte (de reden waarom het misging op mijn werk). Er werden veel vragen beantwoord, maar ik bleef met veel andere vragen zitten waar de reguliere begeleiding geen antwoord op had:

Waarom ‘voel’ ik van die vreemde dingen als ik bij andere mensen ben en word ik zo moe van hun gezelschap?

Waarom ‘weet’ ik dingen die andere mensen niet weten? Waarom heb ik buitenzintuiglijke ervaringen?

Waarom voel ik me gewoon niet op mijn plek in deze wereld?

Ik ben zelf op zoek gegaan naar antwoorden, en daarbij kwam ik bij de complementaire geneeskunde terecht, onder meer haptotherapie, klassieke homeopathie en bioresonantietherapie. Daar wisten mensen wel hoe het zat: ‘Joh, je bent gewoon hoogsensitief!’ Ik geloofde dat eerst niet, omdat ik dacht dat hoogsensitieve mensen empaten waren. Langzaam maar zeker ging ik begrijpen dat de manier waarop we tot dusver naar autisme hebben gekeken, niet klopt en dat er allerlei vormen van hoogsensitiviteit bestaan. Achter de gevoeligheid zat een domein waar de reguliere psychologie niet naar kijkt, maar dat evengoed onderdeel is van autisme.

Ik bleek geen ‘autismecasus’  te zijn, maar gewoon mezelf. Met de eigenaardigheden en soms problemen die daarbij horen. Ik heb de mindfuck dat autisme betekent dat er een ‘barstje’ in je menselijkheid zit, met vallen en opstaan los moeten laten. En dat gun ik veel meer mensen. Die zoektocht ben ik gaan opschrijven en in 2016 heb ik het boek Anders kijken naar autisme  uitgebracht bij uitgeverij AnkhHermes. Ik kreeg veel bemoedigende reacties, herkenning en complimenten van andere mensen. Ik wist dat ik op de goede weg zat. Ik besloot een platform op te richten over holistisch kijken naar autisme. Dat platform mag gaan groeien. Iedereen die behandelsuccessen heeft, een idee heeft voor een pilot of wat dan ook, mag contact met me opnemen (anderskijkennaarautisme@gmail.com)

Over Autisme Holistisch Bekijken

Waarom moeten we anders naar autisme gaan kijken?

We weten dat mensen met een diagnose ASS in veel gevallen moeite hebben om mee te komen in de samenleving. Het kost ze veel moeite en dat gaat ten koste van hun welzijn. Of het lukt niet waardoor ze afhankelijk zijn van een uitkering en dagbesteding. Vaak bestaan de problemen uit moeite hebben met prikkelverwerking en executieve functies, niet wijs kunnen worden uit sociale interactie en chronisch overprikkeld zijn. Hierdoor ontstaat vaak een vorm van permanente ‘net niet-burnout’ waardoor normaal functioneren een probleem wordt.

Met name de structurele overprikkeling wordt binnen de traditionele autismebegeleiding niet altijd goed begrepen, herkend en aangepakt. Doordat mensen met autisme vaak permanent overbelast zijn door gewoon te leven in een wereld die geen rekening houdt met wie ze zijn, worden hun welzijn en mogelijkheden tot groei ingeperkt. Autisme wordt vanuit een reguliere invalshoek gedefinieerd als een pervasieve ontwikkelingsstoornis met tekortkomingen in de sociale interactie en een ontwikkelingsachterstand. Dat speelt absoluut, maar voor veel mensen op het spectrum is overprikkeling in hun eigen beleving het grootste probleem.

Missie en Visie

Anders kijken naar autisme en Autisme Holistisch Bekijken gaan uit van de visie dat autisme het gevolg van een aardingsprobleem is, dat problemen in de sociale omgang, executieve functies en prikkelverwerking tot gevolg heeft. Hiermee wordt het niet-materiële, spirituele domein betrokken bij kijken naar autisme. Dit in tegenstelling tot de reguliere visie, die autisme definieert als een afwijking in de hersenen die afwijkend gedrag tot gevolg heeft. Niet dat dat niet klopt, maar in mijn eigen optiek en die van een groeiend aantal mensen is het plaatje breder.

Autisme wordt ook vaak bestempeld als een psychische stoornis. Hiermee wordt volgens ouders en mensen op het spectrum geen recht gedaan aan de manier van zijn en de talenten die met autisme gepaard gaan. Autisme gaat zeker gepaard met problematiek, maar er is zoveel méér dan dat. Autisme Holistisch Bekijken gaat ervan uit dat het ‘anders-zijn’ van autisme een levensopdracht inhoudt. Mensen met autisme komen iets brengen. Zij zijn niet alleen een probleem. Hiermee wordt autisme uit de stoornis-hoek in het levensbeschouwelijke domein getrokken. Er zijn problemen, maar daar staat iets tegenover. Een gave, een gevoeligheid, een manier van zijn. Mensen zijn in mijn visie geen machines waaraan soms iets stuk is. Een mens is een incarnerend spiritueel wezen waarvan de essentie uit geest bestaat en dat een lichaam gaat wonen. In die geestkracht wordt, per mens verschillend, een individuele kwaliteit meegebracht naar dit aardse bestaan. En dat gaat soms gepaard met strubbelingen. Wij zijn dan geneigd die mens af te doen als iemand met een ‘stoornis’ en te zeggen dat er iets niet goed is in de hersenen.

Maar misschien ligt het probleem wel een niveau hoger, op dat snijvlak tussen geest en materie: daar waar het in-carneren, het ‘vlees worden’,  plaatsvindt. De koppeling van Spirit aan materie en lichaam is een ingewikkeld proces en daar kan veel misgaan. Daar waar het misgaat, zien wij dat op aarde als gebrek. Het verbeteren van de mate van geïncarneerd-heid, de binding tussen geest en materie, blijkt in veel gevallen een verbetering op te leveren in de omgang met autisme. Anders kijken naar autisme biedt handvatten om het aarden te verbeteren. Er is echter nog heel veel meer nodig. Daarom zoek ik de connectie met hulpverleners die vanuit een holistische visie met autisme werken.

Het doel van Autisme Holistisch Bekijken is om het gevoel van waardigheid van mensen met autisme te herstellen. Veel mensen met ASS kampen met een laag zelfbeeld, of zien zichzelf, in weerwil van hun talenten, als iemand met een stoornis. Die situatie is niet menswaardig en niet acceptabel. Autisme Holistisch Bekijken zet zich in om mensen met ASS comfortabel te maken met hun manier van zijn, door informatie te geven over die subtiele ‘binnenkant’ van autisme, die zo vaak over het hoofd gezien wordt. Om dan tot de conclusie te komen dat er soms helemaal niets hoeft te veranderen. We hoeven alleen maar anders te gaan kijken.