Over Autisme Holistisch Bekijken

Waarom moeten we anders naar autisme gaan kijken?

We weten dat mensen met een diagnose ASS in veel gevallen moeite hebben om mee te komen in de samenleving. Het kost ze veel moeite en dat gaat ten koste van hun welzijn. Of het lukt niet waardoor ze afhankelijk zijn van een uitkering en dagbesteding. Vaak bestaan de problemen uit moeite hebben met prikkelverwerking en executieve functies, niet wijs kunnen worden uit sociale interactie en chronisch overprikkeld zijn. Hierdoor ontstaat vaak een vorm van permanente ‘net niet-burnout’ waardoor normaal functioneren een probleem wordt.

Met name de structurele overprikkeling wordt binnen de traditionele autismebegeleiding niet altijd goed begrepen, herkend en aangepakt. Doordat mensen met autisme vaak permanent overbelast zijn door gewoon te leven in een wereld die geen rekening houdt met wie ze zijn, worden hun welzijn en mogelijkheden tot groei ingeperkt. Autisme wordt vanuit een reguliere invalshoek gedefinieerd als een pervasieve ontwikkelingsstoornis met tekortkomingen in de sociale interactie en een ontwikkelingsachterstand. Dat speelt absoluut, maar voor veel mensen op het spectrum is overprikkeling in hun eigen beleving het grootste probleem.

Missie en Visie

Anders kijken naar autisme en Autisme Holistisch Bekijken gaan uit van de visie dat autisme het gevolg van een aardingsprobleem is, dat problemen in de sociale omgang, executieve functies en prikkelverwerking tot gevolg heeft. Hiermee wordt het niet-materiële, spirituele domein betrokken bij kijken naar autisme. Dit in tegenstelling tot de reguliere visie, die autisme definieert als een afwijking in de hersenen die afwijkend gedrag tot gevolg heeft. Niet dat dat niet klopt, maar in mijn eigen optiek en die van een groeiend aantal mensen is het plaatje breder.

Autisme wordt ook vaak bestempeld als een psychische stoornis. Hiermee wordt volgens ouders en mensen op het spectrum geen recht gedaan aan de manier van zijn en de talenten die met autisme gepaard gaan. Autisme gaat zeker gepaard met problematiek, maar er is zoveel méér dan dat. Autisme Holistisch Bekijken gaat ervan uit dat het ‘anders-zijn’ van autisme een levensopdracht inhoudt. Mensen met autisme komen iets brengen. Zij zijn niet alleen een probleem. Hiermee wordt autisme uit de stoornis-hoek in het levensbeschouwelijke domein getrokken. Er zijn problemen, maar daar staat iets tegenover. Een gave, een gevoeligheid, een manier van zijn. Mensen zijn in mijn visie geen machines waaraan soms iets stuk is. Een mens is een incarnerend spiritueel wezen waarvan de essentie uit geest bestaat en dat een lichaam gaat wonen. In die geestkracht wordt, per mens verschillend, een individuele kwaliteit meegebracht naar dit aardse bestaan. En dat gaat soms gepaard met strubbelingen. Wij zijn dan geneigd die mens af te doen als iemand met een ‘stoornis’ en te zeggen dat er iets niet goed is in de hersenen.

Maar misschien ligt het probleem wel een niveau hoger, op dat snijvlak tussen geest en materie: daar waar het in-carneren, het ‘vlees worden’,  plaatsvindt. De koppeling van Spirit aan materie en lichaam is een ingewikkeld proces en daar kan veel misgaan. Daar waar het misgaat, zien wij dat op aarde als gebrek. Het verbeteren van de mate van geïncarneerd-heid, de binding tussen geest en materie, blijkt in veel gevallen een verbetering op te leveren in de omgang met autisme. Anders kijken naar autisme biedt handvatten om het aarden te verbeteren. Er is echter nog heel veel meer nodig. Daarom zoek ik de connectie met hulpverleners die vanuit een holistische visie met autisme werken.

Het doel van Autisme Holistisch Bekijken is om het gevoel van waardigheid van mensen met autisme te herstellen. Veel mensen met ASS kampen met een laag zelfbeeld, of zien zichzelf, in weerwil van hun talenten, als iemand met een stoornis. Die situatie is niet menswaardig en niet acceptabel. Autisme Holistisch Bekijken zet zich in om mensen met ASS comfortabel te maken met hun manier van zijn, door informatie te geven over die subtiele ‘binnenkant’ van autisme, die zo vaak over het hoofd gezien wordt. Om dan tot de conclusie te komen dat er soms helemaal niets hoeft te veranderen. We hoeven alleen maar anders te gaan kijken.